Missie, visie en kernwaarden Sportbedrijf Raalte

Onze missie

Wij stellen door middel van het exploiteren van sportaccommodaties en het stimuleren van sport en bewegen de inwoners van de gemeente Raalte en omgeving in staat, om in een gastvrije omgeving en onder deskundige begeleiding sportief, recreatief en sociaal actief te zijn.

Het sportbedrijf vervult hiermee een centrale rol als beheerder en exploitant van de sportvoorzieningen in Raalte en is voor de inwoners, de lokale verenigingen, de sport- onderwijs- en gezondheidsorganisaties en de gemeente aanspreekpunt, samenwerkingspartner en kennispartner.

Onze visie

Sport en bewegen is niet meer weg te denken uit de Raalter samenleving. Veel inwoners van Raalte sporten in verenigingsverband, met vrienden of alleen. Dit gebeurt recreatief, competitief en op topsportniveau. De redenen waarom mensen sporten en/of bewegen zijn zeer divers. Wij zien echter dat gezondheid, ontmoeting en ontspanning steeds belangrijkere redenen zijn om te sporten en/of te bewegen. Sport- en beweegvoorzieningen en activiteiten bieden mogelijkheden tot ontmoeting, integratie, participatie en preventieve gezondheidsbevordering van jong tot oud. Zonder goede en veilige voorzieningen en activiteiten is er geen basis voor de inwoners van Raalte om goed te kunnen blijven sporten en bewegen. Binnen een veranderende samenleving zien wij kansen om bij te dragen in verschillende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van ouder worden, zorg, wonen en gezondheid. Zeker met de toenemende vergrijzing en ontgroening.

Sportbedrijf Raalte: met elkaar sporten, bewegen, spelen, leren en presteren!

Onze ambitie

Onze ambitie is om door het optimaal exploiteren van sportaccommodaties, het stimuleren van sport en bewegen en door  de lokale kennispartner te zijn, een gezonde leefstijl te bevorderen, sociale ontmoeting mogelijk te maken en vraaggericht recreatief en competitief aanbod te faciliteren. Dit alles binnen een veilige omgeving. Iedereen is welkom: van jong tot oud, niemand wordt uitgesloten. Om dit te bereiken werken wij samen met verenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente.

Onze kernwaarden

De kernwaarden die wij uitdragen via onze medewerkers, onze accommodaties en onze activiteiten, zijn:

  • Gastvrij;
  • Deskundig;
  • Veilig;
  • Samenwerking;
  • Grensverleggend.