Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden groepslessen

(scroll naar beneden voor de algemene voorwaarden voor de zwemlessen)

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen en leskaarten voor activiteiten in Sportcentrum Tijenraan. (Eerdere versies van de algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar).


A. Abonnement of leskaart

 1. Sportbedrijf Raalte bepaalt of de activiteit aangeboden wordt via een abonnement of een leskaart.
  1. Alle groepslessen, met uitzondering van de onder A.1.b/c genoemde activiteiten, worden in abonnementsvorm en met automatische incasso of jaarbetaling aangeboden.
  2. De volgende activiteiten worden per leskaart van 10 lessen aangeboden: Hart in Beweging, Hydrotherapie, Zwangerschapszwemmen en Zwemmen met Dementie/Parkinson.

B. Proefles en probeerkaart

 1. Vóór aanvang van het abonnement/aanschaf van de leskaart mag gratis en vrijblijvend een proefles van de groepsles naar keuze gevolgd worden.
 2. Tegen betaling is een probeerkaart voor vier lessen beschikbaar om meerdere activiteiten te proberen alvorens over te gaan tot een abonnement/aanschaf van een leskaart.
 3. De probeerkaart kan slechts éénmaal per deelnemer aangeschaft worden en is twee maanden geldig vanaf aankoopdatum.
 4. Voor de probeerkaart hoeft geen polsband aangeschaft te worden.
 5. De probeerkaart is niet geldig voor de onder A.1.b. genoemde activiteiten.

C. Polsband

 1. De polsband wordt alleen gebruikt voor activiteiten in het zwembad en is niet van toepassing op activiteiten in de overige faciliteiten in Sportcentrum Tijenraan.
 2. Voor de polsband die u ontvangt bij inschrijving/aankoop leskaart betaalt u éénmalig een bedrag. Bij het aanvragen wordt door de medewerker van de receptie een foto van u gemaakt. De polsband is persoonsgebonden, blijft uw eigendom en kan niet overgezet worden op een andere naam. Er vindt geen restitutie plaats bij inlevering van de polsband.
 3. De polsband geeft 10 minuten van te voren toegang tot de les op de dag/het tijdstip waarvoor u bent ingeschreven.
 4. Met de polsband kan ook gratis gebruik gemaakt worden van de kluisjes in het zwembad.

D. Tarieven en betaling

 1. Abonnementen
  1. Voor de in A.1.a. vermelde activiteiten sluit u tot wederopzegging een abonnement af. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks vooraf geïncasseerd.
  2. Wanneer u het abonnementsgeld voor één jaar ineens betaalt, ontvangt u een korting van 10% op het jaarbedrag van de maandelijkse betaling.
 2. Leskaarten/strippenkaart
  1. Voor de in A.1.b/c. vermelde activiteiten koopt u 10 lessen ineens.
  2. Geen vaste plaats in een groep: Hiervoor zijn tickets te koop via de webshop. Met een gekocht ticket kan een les naar keuze (indien plaats) gereserveerd worden.
  3. Abonnementen en leskaarten zijn persoonsgebonden. Alleen in geval van jaarbetaling is overdragen aan derden mogelijk (zie ‘restitutie’).
  4. Indien u uw betalingsverplichtingen om welke reden dan ook niet nakomt, wordt de polsband geblokkeerd en is deelname aan de groepslessen niet mogelijk tot het verschuldigde bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft bestaan, ook na stopzetting van het abonnement.
 3. Tarieven
  1. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar vastgesteld en zijn te vinden op sportbedrijfraalte.nl.


E. Geldigheid lestegoed

 1. Abonnementen
  1. Bij verhindering blijft het lestegoed staan mits er van te voren via 'mijn sportbedrijf/online omgeving' is afgemeld.
  2. Het lestegoed blijft geldig tot de einddatum van het abonnement.
 2. Leskaarten
  1. Een serie lessen van 10 moet opgemaakt worden in 12 weken. Voor zwemmen met Dementie/Parkinson geldt een periode van 15 weken. Daarna vervalt het lestegoed.

F. Lesaanbod en (aangepaste) programmering

 1. De abonnementsprijs is gebaseerd op minimaal 47 weken groepslessen per jaar. In de (school)zomervakantie hanteren wij een aangepast lesrooster en is het zwembad maximaal 2 weken gesloten. Tussen kerst en nieuwjaarsdag worden geen groepslessen aangeboden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden zwemlessen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van zwemles aan kinderen en volwassenen in Zwembad Tijenraan. Eerdere versies van de algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

A. Inschrijven

 1. Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 3,5 jaar.
 2. U betaalt éénmalig inschrijfgeld per zwemlesleerling.
 3. Het inschrijfgeld wordt betaald om opgenomen te worden in de zwemlesadministratie, ongeacht het type zwemles of de dag waarop de zwemles wordt gevolgd.
 4. Het inschrijfgeld komt niet in aanmerking voor terugbetaling.

B. Polsband

Vanaf 24 november 2023 worden er geen polsbandjes meer verstrekt (voor toegang). Door de QR-code bij de toegangspoort te scannen heb je toegang tot het zwembad. Onderstaande punten zijn dan niet meer van toepassing. 

 1. Voor de polsband betaalt u éénmalig een bedrag.
 2. De polsband ontvangt u bij inschrijving.
 3. De polsband is persoonsgebonden en blijft uw eigendom. Overdragen van de polsband naar een ander is niet mogelijk.
 4. Er vindt geen restitutie plaats bij inlevering van de polsband.
 5. Met de polsband heeft de leerling gratis toegang op zondag tijdens de recreatieve openstelling. Dit geldt vanaf het moment van inschrijving en daarna zolang de zwemlessen worden gevolgd in Zwembad Tijenraan.
 6. De polsband geeft 10 minuten van te voren toegang tot de ingeplande zwemles.


C. Starten met zwemles en deelname

 1. Kinderen worden vanaf de leeftijd van ongeveer 4,5 jaar en vervolgens op datum van inschrijving opgeroepen. Volwassenen kunnen na aanmelding worden geplaatst.
 2. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op het zwemlestraject, zoals lichamelijke beperkingen en/of psychische aandoeningen, bent u verplicht dit voor aanvang te melden. In overleg met u bespreken wij of een aangepast programma wenselijk/noodzakelijk is en in welke mate Sportbedrijf Raalte hier aan kan voldoen. Wanneer een kind niet in staat blijkt om alle onderdelen voor het zwemdiploma correct uit te voeren verstrekken wij een officieel zwemcertificaat van het nationale Zwem-ABC van de NRZ|NPZ, waarop staat aangegeven welke onderdelen het kind beheerst.
 3. Vóór aanvang van de eerste les ontvangt u per mail een uitnodiging voor de door u opgegeven voorkeursdag. Uiteraard kunt u in overleg en indien plaats beschikbaar van lesdag wisselen.
 4. Als u (nog) geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om geplaatst te worden bij de zwemles, dan wordt u, in overleg, weer teruggeplaatst op de wachtlijst.
 5. Wij verwachten u/uw kind op de afgesproken datum en tijd in het zwembad. Vanaf deze datum bent u lesgeld verschuldigd.
 6. Deelnameplicht en geldigheid pakket: Voor de pakketprijs voor het ABC diploma geldt een aanwezigheidsplicht van 90%. In geval van ziekte mogen de lessen op een ander moment en in overleg met de receptie ingehaald worden. Gemiddeld hebben kinderen 96 lessen nodig om het complete Nationale Zwem-ABC te behalen.


D. Tarieven en betaling

 1. ABC lespakket (jeugd):
  1. Voor het zwemlespakket voor het Nationale Zwem-ABC betaalt u een pakketprijs voor zowel de zwemlessen als het diplomazwemmen, welke in de eerste 12 maanden maandelijks wordt geïncasseerd.
  2. Wanneer uw kind minder tijd dan 12 maanden nodig heeft, wordt het resterende bedrag vóór het diplomazwemmen voor diploma C ineens geïncasseerd.
  3. Wanneer u de pakketprijs bij aanvang van de zwemlessen ineens betaalt, ontvangt u een korting van 5%.
 2. Leskaarten (jeugd):
  1. Leskaarten worden uitsluitend verkocht aan deelnemers die vanuit een andere zwemschool instromen in de zwemlessen bij Zwembad Tijenraan.
  2. Het diplomageld wordt voorafgaand aan het afzwemmen aan de kassa betaald.
   c. De geldende tarieven voor de zwemlessen en het diplomazwemmen staan vermeld op de website (www.zwembadtijenraan.nl).
 3. Zwemles aan oudere jeugd en volwassenen
  1. Het verschuldigde lesgeld wordt maandelijks via automatische incasso betaald. Er geldt een opzegtermijn van één maand, ingaande per de 1e van de maand.
 4. Betalingsverplichting en tarieven
  1. Indien u uw betalingsverplichtingen om welke reden dan ook niet nakomt, wordt de toegang tot het zwembad geblokkeerd en is deelname aan de zwemlessen niet mogelijk tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
  2. De tarieven voor de zwemlessen en het diplomazwemmen worden jaarlijks per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar vastgesteld.


E. Restitutie

 1. (Gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde maar nog niet afgenomen zwemlessen vindt alleen plaats in de volgende situaties:
  1. Wanneer de zwemlesdeelnemer zijn/haar diploma heeft behaald en er nog enkele lessen resteren op de leskaart.
  2. Bij langdurige ziekte waarbij geen uitzicht is op het hervatten van de zwemlessen binnen drie maanden.
  3. Wanneer de zwemlescoördinator aangeeft dat er geen of nauwelijks vooruitgang is voor wat betreft de zwemvaardigheid binnen de aangeboden lesmethodiek en/of wanneer deelname aan de zwemlessen niet verantwoord (meer) is vanwege verstoring van het groepsproces.
  4. Bij overlijden van de deelnemer.
  5. Bij overmacht (ter beoordeling aan de directeur).
 2. Wanneer u zelf de keuze maakt uw kind over te laten stappen naar een andere zwemschool in de regio, wordt er geen geld teruggegeven. De opzegtermijn is één maand en u dient op te zeggen vóór de 1e van de maand.
 3. Bij verhuizing buiten de regio vindt restitutie naar rato van het aantal niet genoten zwemlessen plaats. De opzegtermijn is één maand en u dient op te zeggen vóór de 1e van de maand.
 4. Bij langdurige ziekte en/of een ongeval blijft de betalingsverplichting gedurende maximaal drie maanden bestaan waarbij u het recht behoudt op het afnemen van het opgebouwde lestegoed op een later moment.
 5. In overige situaties neemt de directeur van Sportbedrijf Raalte een beslissing.


F. Afmelden/ziekte/bijzondere omstandigheden

 1. Bij ziekte of verhindering kan via het online portaal een afmelding gedaan worden én een inhaalles gepland worden.
 2. Als u/uw kind door ziekte/ongeval langer dan twee weken niet kan deelnemen aan de zwemles, meldt u dit bij de receptie. Op het moment dat u/uw kind bent/is hersteld, meldt u dit bij de receptie zodat de zwemles hervat kan worden.
 3. In voorkomende gevallen kan Sportbedrijf Raalte u om een doktersverklaring vragen.


G. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.
 2. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt Sportbedrijf Raalte uw persoonsgegevens. Sportbedrijf Raalte verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over hoe Sportbedrijf Raalte omgaat met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van Sportbedrijf Raalte.
 3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Sportbedrijf Raalte neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
 5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@sportbedrijfraalte.nl.


H. Akkoord met Algemene voorwaarden zwemlessen

 1. Bij inschrijving ontvangt u de Algemene voorwaarden zwemlessen. Door inschrijving voor de zwemlessen verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.
 2. Door gebruik te maken van de accommodatie van Sportbedrijf Raalte/zwembad Tijenraan aanvaardt u de huisregels. Deze zijn zichtbaar opgehangen bij de entree van het zwembad en vindt u op de website.
 3. In gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur van Sportbedrijf Raalte.
 4. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2023.

Sportbedrijf Raalte – Zwembad Tijenraan zwemles@sportbedrijfraalte.nl
Zwolsestraat 65 www.zwembadtijenraan.nl
8101 AB Raalte (0572) 760 600
IBAN NL03 RABO 0300 4980 47
KvK-nr 61563390
BTW-nr 854392695B01