Sportsubsidies

Sportsubsidies

Een subsidie voor uw sportvereniging aanvragen?

De gemeente kent verschillende sportsubsidies voor Raalter sportverenigingen. Deze subsidies zijn gericht op sportstimulering en ledenwerving, kaderscholing en kent een jaarlijkse financiële bijdrage voor het aantal (jeugd)leden van de vereniging. 

Subsidie jeugdsportactiviteiten

De doelstelling van de subsidie Jeugdsportactiviteiten (de jaarlijkse waarderingssubsdie voor sportverenigingen) is het bevorderen en ondersteunen van actieve en passieve sportbeoefening door de jeugd. Deze waarderingssubsidie bestaat uit een vast bedrag per sportvereniging, een bedrag per betalend jeugdlid en een bijdrage in de personeelslasten. Een van de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen is dat de sportvereniging een minimum van 10 betalende jeugdleden tot 18 jaar heeft. 

Schoolsportsubsidie

Jaarlijks organiseren enkele Raalter sportverenigingen en de schoolsportcommissies Raalte en Heino schoolsporttoernooien voor leerlingen van de basisschool. Voor de organisatie van deze activiteiten ontvangen zij een schoolsportsubsidie. De schoolsporttoernooien en de organiserende verenigingen die voor subsidie in aanmerking komen staan vast. Er is geen ruimte voor nieuwe activiteiten om op de schoolsportagenda terecht te komen.

Subsidie sportstimulering

Wanneer een sportvereniging nieuwe sport- en beweegactiviteiten stimuleert, kan de vereniging in aanmerking komen voor subsidie sportstimulering. De activiteiten moeten als einddoel hebben structurele sportdeelname mogelijk te maken, buiten het reguliere aanbod georganiseerd worden en gericht zijn op niet-leden van de vereniging. Sportverenigingen kunnen vier keer per kalenderjaar een subsidieaanvraag indienen.

Subsidie deskundigheidsbevordering

De subsidie deskundigheidsbevordering is gericht op het stimuleren van opleidingen bij het vrijwillig kader van sportverenigingen. De kosten (inclusief reiskosten) van de voor vergoeding in aanmerking komende opleidingen worden volledig vergoed met een maximum van € 750,- per vereniging per jaar.

Vraag de subsidie op tijd aan

Wilt u een sportsubsidie aanvragen? Doe dit dan op tijd. De aanvraag voor een sportsubsidie moet bij voorkeur 13 weken, maar minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit ingediend zijn bij het College van de gemeente Raalte (Algemene Subsidieverordening: artikel 7, lid 5).

De volledig ingevulde aanvragen kunt u per e-mail opsturen naar info@raalte.nl, afgeven bij de receptie van het gemeentehuis (Zwolsestraat 16) of opsturen naar:

Gemeente Raalte
o.v.v. subsidieaanvraag sport
Postbus 140
8100 AC  Raalte

Toetsingskaders subsidies

Meer informatie over de sportsubsidies en de bijbehorende toetsingskaders vindt u in hoofdstuk 4 van de gemeentelijke subsidieregeling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden voor uw sportvereniging om voor een van de subsidies in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons op.