Stichting Leergeld Salland

Voor veel kinderen in de gemeente Raalte is meedoen niet vanzelfsprekend. Door financiële omstandigheden doen zij niet aan sport, cultuur en zijn activiteiten van school ook niet altijd binnen bereik. Niet meedoen belemmert de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zorgt voor uitsluiting. De kinderen hebben hier geen schuld aan.

Omdat iedereen moet kunnen sporten

Stichting Leergeld Salland biedt praktische hulp om wel mee te kunnen doen en zo de sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dat is goed voor het kind en goed voor onze samenleving.

Voor wie is Stichting Leergeld Salland?

Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in de gemeente Raalte, waarvan de ouders leven van een minimuminkomen of net iets daarboven.

Hoe werkt de Stichting?

De kinderen worden door de ouders/verzorgers bij de stichting aangemeld. Daarom zal via publiciteit voor de mogelijkheid aandacht worden gevraagd. Evenals via folders bij openbare instellingen, bij artsenpraktijken, via scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen. Een getrainde vrijwilliger gaat bij de ouders van het kind op bezoek en maakt een gespreksverslag, dat door de coördinator en het bestuur van de stichting wordt getoetst. Bij toekenning van een aanvraag, kan een waardebon (de Leergeldcheque) ingeleverd worden bij de contactpersoon van de school, de winkel, de sportclub en de vereniging waar Stichting Leergeld Salland afspraken mee heeft gemaakt. De gemeente Raalte ondersteunt Stichting Leergeld Salland.

Stichting Leergeld Nederland

Stichting Leergeld Nederland is de koepel van 65 lokale stichtingen. De eerste is in 1996 opgericht. Jaarlijks worden 300.000 tot 350.000 kinderen in Nederland geholpen. Alle lokale stichtingen hanteren dezelfde formule. Stichting Leergeld Salland is één van de lokale stichtingen.

Meedoen loont!

Kinderen die meedoen in een sociale groep hebben geleerd wat winnen en verliezen is. Zij kunnen op een normale manier met elkaar omgaan en hebben wat voor een ander over. Van een gezonde samenleving mag men verwachten dat de dreiging op sociaal isolement wordt weggenomen. De verborgen armoede mag voor de kinderen in de gemeente Raalte geen gevolgen hebben.

Donateur of sponsor worden?

De doelstellingen van Stichting Leergeld Salland kunnen alleen bereikt worden dankzij giften en donaties. Bedrijven, instellingen en verenigingen dragen bij aan het welslagen. Opbrengsten uit speciale acties voor Stichting Leergeld Salland zijn van harte welkom. Deze acties worden ondersteund met foldermateriaal. Ook giften van particulieren zijn uiteraard welkom, evenals legaten uit nalatenschappen. Stichting Leergeld Salland is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Indien gewenst kan een bedrijfsnaam aan de stichting gekoppeld worden. Een sponsorcontract over meerdere jaren is mogelijk. 

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Salland. Ook vind je daar de diverse contactgegevens.